Regionbibliotek 1

Prosjektrapporten er nå ferdig, og presenterer en ny samspillmodell for fylkesbibliotek, basert på Sandas modell for interkommunalt samarbeid. Begrepene allianse og partnerskap bidrar til å gi samspillmodellen et tydeligere innhold.

Det anbefales at de fire fylkesbibliotekene inngår en skriftlig avtale, som formaliserer det etablerte samarbeidet. For å få fram det unike og nybrytende i en slik avtale, anbefales det å bruke Regionbibliotek 1 som navn på alliansen. Formålet med alliansen er å framstå som en synlig regional utviklingsaktør med stor gjennomslagskraft på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Målet er bedre tjenesteyting til bibliotekene i regionen. Det anbefales å bruke samarbeidsavtalen mellom Västmanland og Örebro i Sverige som utgangspunkt for avtalen.

Eksisterende samarbeidstiltak samles inn under alliansen, og presenteres som felles tiltak. Blant de mange ideene til nye samarbeidsprosjekt anbefales det å velge ut noen få, konkrete prosjekt som kan danne grunnlaget for en videre utvikling av samarbeidet allerede i 2011-2012:

  • Samarbeid om felles profilering og markedsføring av bibliotekene i de fire fylkene
  • Samarbeid om tilbud om studie i endringsledelse for bibliotekledere og andre aktuelle kandidater i de fire fylkene
  • Samarbeid om kurs i tjenestemarkedsføring for de bibliotekansatte i de fire fylkene
  • Samarbeid om en felles inngang til digitalt materiale for alle bibliotek i de fire fylkene
  • Planlegge en felles anbudsrunde for bibliotektransport i de fire fylkene

På lenger sikt bør det utredes muligheten for å etablere en mer formalisert regional bibliotekvirksomhet/organisasjon med beslutningsmyndighet. En slik organisering bør ha karakter av en stabil organisasjon. Dette krever en politisk prosess, med god forankring både hos eierne av fylkesbibliotekene og bibliotekene i regionen og deres eiere. Et slikt samarbeid bør ha karakter av et reelt partnerskap, der den nye organisasjonen har beslutningsmyndighet.

Les hele rapporten her.

Reklamer

Bibliotekdagene i Buskerud

Samspillmodell-prosjektet ble presentert på Bibliotekdagene 2011 i Buskerud, 10. mai. Der ble hovedpunktene i utkast til prosjektrapport presentert – her kan du ta en titt på Powerpointen som ble brukt i presentasjonen.